Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aroman

Hakan Ozgen handelend onder de naam Aroman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55137822 en is gevestigd aan de Schalk Burgerstraat 186, 2572 VD te Den Haag.

Artikel 1  Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 • Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Koper: Het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 • Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Aroman.
 • Producten: De Producten die door Aroman worden aangeboden zijn bedrukte (auto) geurhangers.
 • Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Aroman.

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Aroman en iedere Overeenkomst tussen Aroman en een Koper en op elk Product dat door Aroman wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aroman aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Aroman zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 • In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Aroman is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3  Het Aanbod

 1. Alle door Aroman gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 • Het door Aroman gedane Aanbod is vrijblijvend. Aroman is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Aroman het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Aroman gegronde reden te weigeren.
 • Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod

te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Aroman niet binden. Eventuele afbeeldingen, aangeboden geuren en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Aroman kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding of in het ontwerp exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

 • Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Aroman zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Aroman niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 • Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Aroman schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.
 • Een Aanbod kan door Aroman gedaan worden via de website,e-mail of anderszins schriftelijk.
 • Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Aroman, zal Aroman de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Aroman daaraan niet gebonden.
 • Aroman is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.

Artikel 5  Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Aroman zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Aroman het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aroman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Aroman worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aroman zijn verstrekt, heeft Aroman het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Aroman niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Aroman, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 • Aroman kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 • Aroman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Aroman is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Aroman bekend was.
 • Koper vrijwaart Aroman voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6  Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld

Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Aroman of er door andere omstandigheden buiten de macht van Aroman enige vertraging ontstaat, heeft Aroman recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Aroman schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 • Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Aroman gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 • Indien de Producten worden bezorgd door Aroman of een externe vervoerder is Aroman, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Aroman gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Aroman ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Aroman een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 • Aroman is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Aroman is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aroman behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7  Verpakking en transport

 1. Aroman verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringeninclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 • Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8  Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Aroman erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Aroman te worden gemeld op info@aroman.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 5 werkdagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 5 werkdagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Aroman op de wijze zoals door Aroman aangegeven.
 • Aroman is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 • Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 • Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Aroman te wijten is, zal Aroman na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren tegen creditering van de niet geleverde product(en).De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Aroman.

Artikel 9  Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 • De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exlusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 • Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Aroman geen invloed heeft, kan Aroman deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10  Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 • Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Koper dient betaling ineens te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum, op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Aroman. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Aroman een andere betalingstermijn overeenkomen.
 • Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Aroman gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Aroman op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Aroman heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aroman kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Aroman kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.
 • Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Aroman zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding

voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 • Indien Aroman meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Aroman geleverde zaken, blijven eigendom van Aroman totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Aroman gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Aroman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat Aroman haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Aroman of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aroman zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Aroman heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Aroman. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Aroman zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Aroman worden vergoed door Koper.

Artikel 12  Garantie

Aroman staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 13  Gebruiksvoorschriften

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Aroman op te volgen.
 • Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren. De Producten dienenin de meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 • In verband met de aard van het Product dient de Koper rekening te houden met de bewaarinstructies. Bij een juiste opvolging van deze instructies, kan het Product tot een jaar na levering worden bewaard. Bij gebreke hiervan, bestaat geen grond voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).

Artikel 14  Opschorting en ontbinding

 1. Aroman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Bovendien is Aroman bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Aroman gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 • Voorts is Aroman bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien

zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Aroman op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Aroman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • Aroman behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Aroman leidt tot aansprakelijkheid van Aroman jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Aroman in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Aroman is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 • Aroman is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 • Aroman is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Aroman levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan vermindering van geur- en kleurkwaliteiten, gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 • Aroman is niet aansprakelijk voor inherente gebreken aan het Product, zoals aantasting van de kleur door de geur en/of zonlicht.
 • Aroman is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 • Aroman is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 • Aroman staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Aroman verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Aroman vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Aroman binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16  Overmacht

 1. Aroman is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Aroman, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Aroman zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Aroman en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Aroman buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Aroman heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat Aroman haar verbintenis had moeten nakomen.

 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zo ver Aroman ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aroman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17  Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Aroman verlaten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 18  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Aroman gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Aroman de betrokkene hierover informeren.
 • Indien Aroman op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19  Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Aroman en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@aroman.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Aroman de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Aroman zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20  Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Aroman en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Aroman heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Aroman en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Den Haag, 13 januari 2020

nl_NLDutch